Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA RYOUBI VIỆT NAM

Điều 1 Ryoubi Vietnam

Công ty TNHH Ryoubi Việt Nam ( dưới đây gọi là “Công ty chúng tôi/ chúng tôi”) sẽ cung cấp hỗ trợ chuyển việc trên internet qua website http://www.ryoubi-vn.com, dưới đây gọi là “Website Ryoubi VN” và là tên gọi chung của các dịch vụ tìm việc liên quan tới trang web Ryoubi VN.


Điều 2: Hội viên

 1. Hội viên của Ryoubi VN ( dưới đây gọi là “Hội viên”) là những thông tin cá nhân và những thông tin hội viên đăng ký khác mà chúng tôi chấp nhận. Sau khi nhận được sự đồng ý, hội viên có thể sử dụng tất cả các dịch vụ dành cho hội viên mà chúng tôi triển khai tại Ryoubi VN (sau đây gọi là “dịch vụ hội viên”)
 2. “Thông tin cá nhân” đề cập ở điều trên có nghĩa là sự bảo hộ thông tin cá nhân tuân theo quy định của pháp luật.
 3. Tại thời điểm hội viên đăng ký theo khoản 1 điều 3 của điều khoản này coi như đã đồng ý tất cả các nội dung của điều khoản này.

Điều 3: Thủ tục đăng ký và kiểm tra đăng ký

 1. Với cá nhân mong muốn trở thành hội viên của Ryoubi VN, ấn vào nút “đồng ý” của trang này, đăng ký các thông tin cá nhân, khi ấn gửi cũng có nghĩa là đã đăng ký hội viên.
 2. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định về việc đăng ký như điều trên.
 3. Trường hợp chúng tôi xem xét thấy rằng những cá nhân đã đăng ký nhưng chưa thích hợp là hội viên, đăng ký đó coi như bị từ chối, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào và cũng không có nghĩa vụ giải thích lý do bị từ chối đăng ký. Và người đăng ký cũng không vì cái cớ đó để khiếu nại.
 4. Về tất cả các tổn thất phát sinh từ nội dung được đăng lên tại các khoản trước, công ty chúng tôi cũng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Điều 4: ID và mật khẩu

 1. Đối với hội viên, chúng tôi sẽ phát hành và cấp cho ID và mật khẩu
 2. Hội viên phải chịu tất cả các trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng ID và mật khẩu. Trường hợp tất cả các tổn hại phát sinh do hội viên cho bên thứ ba ID và mật khẩu sử dụng, và các tổn hại phát sinh do sơ suất trong quá trình sử dụng của hội viên, thì hội viên đó phải chịu tất cả các trách nhiệm, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
 3. Không phân biệt bất cứ lý do gì, hội viên không được cung cấp mật khẩu và ID cho bên thứ 3 sử dụng, hoặc chuyển giao, cho mượn, thay đổi tên, mua bán, thế chấp
 4. Trường hợp mật khẩu và ID được xem là bị lấy cắp hay bị bên thứ ba sử dụng, phải báo ngay với chúng tôi và làm theo chỉ dẫn của chúng tôi.

Điều 5: Báo cáo thay đổi

Trong trường hợp có thay đổi về nội dung báo cáo hay nội dung đăng ký với Ryoubi VN, cần phải báo ngay với chúng tôi thay đổi đó. Và nếu phát sinh tổn thất do sự trì hoãn báo thay đổi đó, thì tất cả các tổn thất sẽ do hội viên đó chịu trách nhiệm.


Điều 6: Thay đổi các dịch vụ hội viên

 1. Về sự thay đổi dịch vụ hội viên, cũng có trường hợp không thông báo trước với hội viên hoặc cũng có sự gián đoạn nhất thời, vì vậy hội viên coi như là đã chấp thuận điều này.
 2. Chúng tôi cũng có thể kết thúc toàn bộ hoặc làm gián đoạn thời gian dài về dịch vụ hội viên. Ngoài ra, các trường hợp đình chỉ do sự cố của đường dây thông tin, máy tính, bất khả kháng như hỏa hoạn , mất điện, biến động thiên tai làm cho dịch vụ hội viên không thể vận hành được, thì chúng tôi cũng có thể kết thúc toàn bộ hoặc gián đoạn một thời gian dài mà không cần thông báo. Thêm vào nữa, thông báo tới hội viên những điều trên, khi gửi email với tất cả các hội viên đã đăng ký, cũng được coi như hoàn tất việc thông báo
 3. Theo hai khoản trước, trường hợp hội viên làm phát sinh tổn thất, công ty chúng tôi cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với hội viên.

Điều 7: Trách nhiệm của hội viên

 1. Người sử dụng Ryoubi chính là người đăng ký hội viên bằng trách nhiệm và tự nguyện của bản thân.
 2. Về thông tin do chính hội viên đã đăng ký, hội viên phải chịu tất cả trách nhiệm về các nội dung đó.
 3. Về những thông tin đã đăng ký, hội viên được quyền thay đổi, thêm vào hoặc xóa đi.
 4. Với hội viên tự nguyện sử dụng Ryoubi VN, phải chịu tất cả trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng.
 5. Bằng trách nhiệm của mình, theo mục đích sử dụng, phải bảo đảm chính xác, toàn diện, làm mới những thông tin mình đăng ký

Điều 8: Sự không đảm bảo

 1. Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo bất cứ điều gì về các thiếu sót như là hệ thống, cơ sở hạ tầng để cung cấp cho các hội viên khác, không bao gồm những yếu tố, virus có hại khác trên server,
 2. Tùy từng hội viên sử dụng trang web của Ryoubi VN, chúng tôi cũng không đảm bảo bất kỳ điều gì về việc không xâm phạm quyền lợi bên thứ ba.
 3. Không đảm bảo về có tính hữu hiệu, tính đảm bảo hoặc thành công trong việc thay đổi nghề nghiệp, tìm việc làm đối với hội viên sử dụng Ryoubi VN.
 4. Chúng tôi cũng không có nghĩa vụ lưu giữ những thông tin tuyển dụng hay lý lịch, các tin nhắn trên website Ryoubi của hội viên.
 5. Sau khi hiểu đầy đủ nội dung đăng ở các điều khoản trước cũng coi như là đồng ý sử dụng website Ryoubi Vn, điều cần thiết để không bị phát sinh tổn thất thì không được đảm bảo (như là quản lý sao lưu dữ liệu, đồng thời các xin việc, chuyển việc khác...)
 6. Về tất cả các tổn thất phát sinh từ nội dung đề cập tới tại các khoản trước, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Điều 9: Không công khai thông tin đã chỉ định trước

 1. Được giả định rằng các mục thông tin có thể xác định hội viên của cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và nơi làm việc của các thông tin tương ứng với điều này, và bên dưới gọi là "thông tin nhận dạng cá nhân" ) cho một bên thứ ba của công ty mà không công khai. Tuy nhiên, điều này không áp dụng một trong các mục sau đây.
 2. Trường hợp thành viên tự tiết lộ thông tin cá nhân cho một công ty cụ thể bằng cách sử dụng một chức năng hoặc một phương tiện khác trên Ryoubi VN.
 3. Cũng có trường hợp nội dung đăng ký khác với thông tin cá nhân.
 4. Trường hợp bên nhận ủy thác của cơ quan nhà nước cần hỗ trợ đối với sự hoàn thành các nghĩa vụ được quy định theo pháp luật, cũng có thể xảy ra các trường hợp gây trở ngại sự hoàn thành công việc dựa theo sự đồng ý của cá nhân hội viên đó.
 5. Trường hợp hội viên cung cấp hay làm rỏ rỉ cho bên thứ ba.
 6. Trường hợp xem như 1 cách hợp lý để cung cấp các dịch vụ khác cho hội viên đó.

Điều 10: Phạm vi của bên thứ ba

Để cung cấp dịch vụ hội viên, cũng có các trường hợp ủy thác một phần hoặc toàn bộ cho công ty khác. Trường hợp này, đối với bên ủy thác đó, cũng có thể ủy thác một phần hoặc toàn bộ việc xử lý các thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, bên ủy thác đó coi như không được áp dụng là bên thứ ba như điều trước, Ngoài ra, chúng tôi chịu trách nhiệm về việc xử lý thông tin cá nhân với bên ủy thác.


Điều 11: Những việc nghiêm cấm đối với hội viên

Những hành vi bên dưới được coi như là nghiêm cấm đối với hội viên.

 1. Hành vi đăng ký thông tin giả mạo với Ryoubi VN
 2. Hành vi xâm hại quyền lợi đối với chúng tôi, các hội viên, bản quyền của bên thứ ba, các quyền sở hữu trí tuệ khác
 3. Hành vi xâm hại đến tài sản, sự riêng tư đối với chúng tôi, các hội viên và bên thứ ba
 4. Hành vi xâm hại quyền lợi và hành vi phỉ báng với chúng tôi, các hội viên và bên thứ ba
 5. Hành vi vi phạm pháp luật khác,
 6. Hành vi cấu kết với hành vi phạm tội khác
 7. Hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục
 8. Hành vi liên quan đến các hoạt động phản xã hội, và các hành vi phạm tội khác.
 9. Hành vi sử dụng vượt quá phạm vi các quyền hạn cho phép như xuất bản, buôn bán, phục chế các thông tin có sẵn trong tay thông qua Ryoubi VN.
 10. Hành vi hoạt động cung cấp thông tin với mục đích trục lợi, hoạt động kinh doanh khi sử dụng Ryoubi VN
 11. Hành vi cản trở kinh doanh, hoặc hành vi có thể hoặc làm phương hại đến uy tín của chúng tôi.
 12. Mặc dù không được doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng nhưng hành vi gây phiền hà đến doanh nghiệp tuyển dụng.
 13. Hành vi không thành thật đối với các doanh nghiệp đăng ký, hủy các cuộc hẹn phỏng vấn với doanh nghiệp tuyển dụng mà không có lý do chính đáng.
 14. Hành vi gửi đến chúng tôi và doanh nghiệp tuyển dụng những email, câu hỏi không liên quan đến thông tin tuyển dụng ( trừ trường hợp ứng tuyển ứng với quảng cáo tuyển dụng )
 15. Hành vi đăng tải các dữ liệu thông tin tuyển dụng không có thật, không đáng tin đối với doanh nghiệp đăng ký,
 16. Hành vi gửi thông tin bao gồm virus, các chương trình, máy tính có hại
 17. Hành vi xuyên tạc thông tin có thể sử dụng liên quan tới Ryoubi VN
 18. Hành vi vi phạm tới điều khoản này

Điều 12: Thay đổi, xóa thông tin

Các lý do vi phạm các hành vi nghiêm cấm tại điều trước, trường hợp cần thay đổi, xóa bỏ thông tin đăng ký, chúng tôi có thể thay đổi, xóa tên những thông tin đó mà không thông báo tới hội viên.


Điều 13: Đình chỉ, xóa tên

 1. Trường hợp được xác định hội viên vi phạm điều khoản này, chúng tôi sẽ không thông báo gì tới hội viên đó, tạm dừng ngay việc cung cấp dịch vụ hội viên, hoặc cũng có thể kết thúc, và theo như điều này, hội viên đó phải chịu mọi tổn thất gây ra, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
 2. Trường hợp đượcxác định là hội viên có hành vi gây trở ngại đến nghiệp vụ và các hành vi cưỡng ép, uy hiếp, phỉ báng, các hành vi không đúng chừng mực đối với các hội viên khác, đối với chúng tôi (bao gồm cả nhân viên, công nhân viên) thì áp dụng giống điều trên.
 3. Trường hợp các điều trên, các căn cứ xác định, trả lời câu hỏi, chúng tôi cũng không có nghĩa vụ trả lời tất cả.

Điều 14: Miễn trách nhiệm

 1. 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan tới tất cả các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng hay đăng ký với Ryoubi VN, được quy định tại các điều trong điều khoản này (tất cả những phi lợi nhuận bao gồm các tổn thất về vật chất lẫn tinh thần)
 2. 2. Ngoài những thông tin do chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những tổn thất phát sinh từ những thông tin, không bảo đảm bất cứ điều gì về tính chính xác, tính hiệu quả, tính hữu hiệu, tính an toàn, tính hợp pháp, tính bao hàm, toàn diện, chân thực về những thông tin đăng ký với Ryoubi được đăng bởi hội viên và doanh nghiệp đăng ký.

Điều 15: Cung cấp dịch vụ

 1. Khi công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ hội viên, đối với các hội viên, việc liên lạc sẽ tùy theo chức năng tin nhắn hoặc email của Ryoubi, và cũng được coi như đã chấp thuận rồi.
 2. Trường hợp hội viên ứng tuyển tới doanh nghiệp từ Ryoubi, cũng có trường hợp chúng tôi nhận được liên lạc từ doanh nghiệp đó bằng điện thoại, bưu điện, email, hay các chức năng tin nhắn, thì cũng được coi như là đã chấp nhận.
 3. Coi như là sự ràng buộc đối với hội viên, bằng việc sử dụng các chức năng thư điện tử, tin nhắn, về những điều chúng tôi truyền tải như thông tin tuyển dụng, đóng góp hoạt động tuyển dụng của các thành viên thì cũng coi như là đã chấp thuận rồi.
 4. Về tình hình sử dụng dịch vụ hội viên và ngoài các thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của hội viên, về việc đăng tải chuyển tải trên website, quảng cáo, báo chí, tạp chí, trên các phương tiện khác, thì cũng được coi như là chấp thuận rồi.
 5. Trường hợp điều trước, về bản quyền đăng tải, đương nhiên sự miễn trách thuộc về chúng tôi.
 6. Về những tổn thất phát sinh từ nội dung nêu ra tại các khoản trước, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Điều 16: Xóa bỏ thông tin đăng ký

 1. Tùy theo sự tự nguyện của hội viên, tùy vào các phương pháp được quy định của công ty, Ryoubi VN có thể xóa thông tin đăng ký hội viên bất cứ lúc nào.
 2. Trường hợp không có ý định xóa thông tin đăng ký đi nữa, nếu không truy cập một lần trên giao diện hội viên cá nhân thì cũng có thể bị xóa thông tin hội viên.
 3. Trong lý lịch ứng tuyển được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của Ryoubi VN, nếu như vượt quá thời gian nhất định, cũng có thể bị xóa khi bảo trì cơ sở dữ liệu của Ryoubi VN.

Điều 17: Thay đổi điều khoản này

Chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào quy tắc này. Về nội dung thay đổi, chúng tôi sẽ hiển thị trên website trong 1 tháng, và coi như tất cả các hội viên đã chấp nhận.


Điều 18: Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Trường hợp hội viên gây ra tổn thất đối với bên thứ ba, khi sử dụng, đăng ký với Ryoubi VN thì sẽ giải quyết theo trách nhiệm của hội viên đó, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.


Điều 19: Bồi thường thiệt hại

Nếu hội viên có gây ra thiệt hại đối với công ty, vi phạm quy tắc, thì không phân biệt trực tiếp hay gián tiếp, phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi.


Điều 20: Giải quyết tranh chấp

Trường hợp phát sinh tranh chấp đối với hai bên, hoặc một bên vi phạm quy tắc, hoặc giải quyết theo thương lượng không thành thì sẽ giải quyết theo cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.


© 2015 Ryoubi Viet Nam. All Rights Reserved.